روش خرید

باکلیک روی سفارش خرید به تولبار بالایی سایت هدایت می شوید وبا انتخاب سبدخریدوانتخاب گزینه خرید zarinpal به دوازه پرداخت باکارتهای شبکه شتاب بانکهاهدایت شده وپرداخت راانجام دهید.وجه واریزکننده تا زمان تحویل کالابه وی نزد سیستم بانکی بیمه می باشدخریداران درتهران تا8ساعت پس ازپرداخت وجه ,کالاتوسط پیک به آدرسشان ارسال می گردد.
شهرستانها توسط پست پیشتازحداکثر72ساعت بعدکالای خودرادریافت می نمایند.