Categories

سوال پیرامون اقلام لاغری


تفاوت بین تاثیرپکیجهااول ودوم

به دلیل ایجادفاصله دربین وعدهای مصرف یاپکیجها

–پس ازشروع به مصرف مکمل های رژیمی تاپایان به هیچ عنوان فاصله بین وعدهای مصرف ویا پکیجها ایجادنکنید.به دلیل اینکه ایجادفاصله زمانی باعث مقاوم شدن بدن دربرابرمحصولات لاغری وعدم تاثیرگذاری اولیه آن  می گردد

تاثیراندک مکملهای قوی لاغری

محصولات لاغری دارای دوره های مصرف بخصوصی  می باشند ومیزان تاثیرگذاری بیشتربستگی به رعایت وتکمیل دوره مصرف دارد.سازندگان ومتخصصین فرآوردهای لاغری دوره تکمیلی رادوماه تعیین نموده وتنظیم این تایم توسط مصرف کنندگان انجام می پذیرد وبستگی مستقیم  به نوع  انتخاب محصول موردنظرآنها دارد. به طورمثال برای تنظیم مصرف نچرال مکس اسلیمینگ درطول دوماه وبا توجه به تعدادیک پکیج 50تایی ومصرف دوکپسول طی روز نتیجه می گیریم یک پکیج آن برای 25 روزکافی بوده وجهت طی نمودن دوره 2ماهه لازم است 2پکیج نچرال مکس اسلیمینگ بدون وقفه دربین وعدها یاپکیجها مورداستفاده قرارگیرد.ویکی ازدلایل مهم درمیزان تاثیرگذاری روندلاغری ,عدم رعایت تکمیل دوره مذبورکه دلیل آن عجله مصرف کنندگان دربروزنتیجه محصولات می باشد وهستند مصرف کنندگانی که بااستفاده چندروزه توقع سریع تاثیردرکاهش وزن خودرادارند

زمان شروع تاثیرگذاری مکملهای لاغری

اکثرمحصولات لاغری  بعدازگذشت 30روزشروع به کاستن اضافه وزن می نمایند

مدت زمان عدم بازگشت به چاقی

تجربه نشان داده مصرف کنندگانی که موارد اصولی ودوره تکمیلی مصرف را رعایت نموده  به غیرازحصول نتیجه دلخواه سالیان متمادی دچاراضافه وزن وچاقی نمی شوند وبا یکبارمصرف اصولی تا چندین سال ازتناسب اندام ولاغری خودلذت برده اند

بهترین داروی لاغری

تمامی محصولات لاغری جهت جلوگیری ازاضافه وکاستن وزن وتناسب سایزتولیدوتوزیع می شودوبعیداست محصول خاصی رابه عنوان این که هیچ تاثیری نداشته ویا محصول دیگری قوی ترازبقیه است راانتخاب نمودهرمحصول لاغری تاثیرات نهایی خودرابجای گذاشته ولی لازم بذکراست که محصولات بایکدیگردرکارایی ونتیجه متفاوت است یکی کاهش دهنده اشتهاست دیگری چربی سوز است آن دیگری هم کاهش دهنده اشتهاست هم چربی سوزاست و....همچنین فاکتوردیگردرمیزان تاثیرگذاری بستگی به شرایط وسیستم بدنی مصرف کنندگان نیز دارد.مانندچاقیهای ارثی- سن- تاهل یاتجرد-زن یامرد-سابقه زایمان – سابقه بیماری مخصوصا کم کاری غده تیروئید- سابقه ومدت زمان قبلی درمصرف مکملهای رژیمی و.... به همین دلایل نمی توان نسخه واحدی ازیک محصول خاص برای همگان درنظرداشت ویک محصول راقوی وموردتائیددانست ودیگری را رد نمود

مرجع آگاهی ازروش ومحصولات لاغری

بهترین مرجع آگاهی ازاخباروتاثیرات مکلهای رژیمی کاهش وزن وسایز داروهای لاغری وانواع برندهای موجوددربازاروهمچنین معرفی انواع روشهای کاهش وزن وفروشگاههای معتبرفروش محصولات لوازم وصنایع بهداشتی درمان چاقی انجمن اینترنتی لاغری استاپ وزن اسلیمینگ می باشد.که باعضویت رایگان اینترنتی واخذنام کاربری به یکی ازاعضای این انجمن تبدیل شده ودرانجمنهای گوناگون این سایت ازنظرات وتجارب دیگرکاربران آگاه می گردیدوچنانچه سوالی درارتباط باموضوع انجمن(لاغری)داشته باشید می توانیدباارسال تایپیک که همانندارسال ایمیل می باشد سوالات خودرامطرح نموده تاکاربران دیگرپاسخ دهند.ویااگرپاسخ سوالی که درانجمن به آن برخوردنمودیدرامی ذانیدجواب آن را ارسال کنیدتادیگرکاربران ازتجربه شمابهره مندگردند.مکانیزم گرداندگی وهدایت انجمنهای اینترنتی به عهده تک تک کاربران عضو انجمن می باشدوباعضویت شمابه این انجمن خودتان یکی ازگرداندگان آن می شویدوهمچنین غیرممکن است شماسوالی مطرح نمایدوپاسخ رادریافت نکنید.شایدپاسخ سوال شما راچندتن ازکاربران بادارابودن تجارب مختلف پاسخگوباشندکه این خودیکی ازمحسنات انجمنهای اینترنتی می باشد..آدرس سایت استاپ وزن   http://www.stop-vazn.ir

✔این سایت فروشگاهی امکان ثبت سفارش خریداینترنتی وپرداخت وجه کالا بااتصال خودکاربه سیستم درگاه بانکی ازطریق تمام کارتهای بانکی رادارد.
طراح سایت: وب نکارکیانا| توزیع کننده رسمی محصولات بهداشتی تناسب اندام از: اسلیمینگ ورلد لندن